Skip to content

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών κενών θέσεων Τεχνικού Πολιτικής Μηχανικής. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α2: €15.582- €19.784, Α5: €17.609 - €26.907, A7(ii): €22.987 - €36.232. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η προκήρυξη της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 41.548 ημερομηνίας 14/9/1994.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Βοηθεί ανώτερους λειτουργούς στην εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:

(α) την οργάνωση και τον έλεγχο της εκτέλεσης έργων πολιτικής μηχανικής ή αρχιτεκτονικής, καθώς και την τήρηση δελτίων εργασιών και την ετοιμασία σχετικών εκθέσεων προόδου,

(β) τη διεξαγωγή χωρομετρήσεων και τοπογραφήσεων, τη συλλογή, την καταχώρηση, την ταξινόμηση, τον υπολογισμό και την ανάλυση στοιχείων και δεδομένων για νέα ή υφιστάμενα έργα, τη σχεδίαση έργων πολιτικής μηχανικής ή αρχιτεκτονικής, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, την περιγραφή και καταμέτρηση έργων πολιτικής μηχανικής ή αρχιτεκτονικής και τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων,

(γ) την κατανομή της σχετικής εργασίας στους τεχνίτες και εργάτες που υπάγονται σ’ αυτόν για την εκτέλεση εργασίας για την οποία είναι υπεύθυνος,

(δ) την ετοιμασία προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με προσφορές για την εκτέλεση/συντήρηση/βελτίωση έργων πολιτικής μηχανικής ή αρχιτεκτονικής,

(ε) την εφαρμογή των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων και Κανονισμών, καθώς και τη διεξαγωγή ελέγχου των αιτήσεων και σχεδίων που υποβάλλονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 1. Φροντίζει για τη συντήρηση και ασφαλή φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων, οχημάτων και άλλου εξοπλισμού τον οποίο έχει υπό την ευθύνη του, την τήρηση μητρώων συντήρησης και επιθεώρησης των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων και των οχημάτων που ελέγχει, καθώς και την τήρηση και φύλαξη αρχείου σχεδίων και άλλων εγγράφων τεχνικής φύσεως.
 2. Επιλαμβάνεται παραπόνων του κοινού σχετικά με τεχνικά θέματα, υποβάλλει εισηγήσεις για αντιμετώπισή τους και παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες.
 3. Χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

 1. Οι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες του Συμβουλίου, με ειδικό ωράριο ή με σύστημα βάρδιας ή/και με σύστημα αναμονής και κλήσεων (on call), όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
 2. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. (α)   Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (περιλαμβανομένου πανεπιστημιακού             διπλώματος ή τίτλου) στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική.

             (Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),                                     ή

     (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Τεχνίτη Δομικών Έργων ή Σχεδιαστή Δομικών Έργων ή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης σε κατεύθυνση που να περιλαμβάνει Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο.

 1. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία.
 3. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.
 2. Οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (1)(β) θα τοποθετούνται στην Κλίμακα Α2, ενώ οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (1)(α) θα τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλίμακας Α5. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν τα στο (1)(α) προσόντα μετά τον διορισμό τους, η τοποθέτησή τους όμως θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης των προσόντων.
 3. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από τον διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και στους σχετικούς Κανονισμούς και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου.
 4. Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους θα γίνεται, νοουμένου ότι οι υπάλληλοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 3.
 5. Ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

Ενημέρωση Υποψηφίων:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει:

(α) να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

(β) να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές,

(γ) να κατέχουν τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης και να πληρούν τις υπόλοιπες διατάξεις του Κανονισμού 16 των περί Υπηρεσίας Κανονισμών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας του 1995 - 2007, Κ.Δ.Π. 278/1995 και Κ.Δ.Π. 68/2007.

 1. Υποψήφιοι οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση.

Υποβολή Αιτήσεων:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ www.lsdb.org.cy. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται σε €30. Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.
 3. Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και για καταβολή του τιμήματος συμμετοχής θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα.  
 4. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της πιο κάτω προθεσμίας, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το τίμημα υποβολής αίτησης.
 5. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Άννα Γεωργίου στο τηλέφωνο 24815210.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023