Skip to content

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΔΡΑ ΛΕΜΕΣΟΣ)

Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Τεχνικού (θέση Πρώτου Διορισμού).

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2:           €15.197, 15.289, 15.381, 15.490, 15.608, 15.794, 16.173,

   16.552, 16.931, 17.310, 17.689, 18.080, 18.626.  

Α5:                 €16.308, 16.938, 17.568, 18.274, 19.184, 20.110, 21.081,   Συνδυασμένες

22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907.     Κλίμακες  

Α7(ii):     € 22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440,

   30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Βοηθά ανώτερους λειτουργούς στην εκτέλεση   καθηκόντων σχετικά με:

(α) Τη διεξαγωγή ερευνών και την ετοιμασία εκθέσεων αναφορικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται από τους εργολήπτες,

(β) τη διενέργεια ελέγχων στα υπό ανέγερση έργα για διασφάλιση της εφαρμογής του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών σχετικής νομοθεσίας καθώς και την ετοιμασία δελτίων ελέγχου για περαιτέρω αξιολόγηση από τους προϊσταμένους του.

 • Παρουσιάζεται ως μάρτυρας σε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν το Συμβούλιο και παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία του ζητηθούν.
 • Διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία και άλλη γραφειακή εργασία.
 • Χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Σημείωση:

Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται απ΄ αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • (α)   Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην πολιτική μηχανική ή αρχιτεκτονική, ή

(β) απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων ή Σχεδιαστή ή μέσης γενικής εκπαίδευσης, ο συνδυασμός του οποίου να περιλαμβάνει Τεχνικό Σχέδιο.

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

 • Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
 • Ο κάτοχος της θέσης υπόκειται σε τοποθέτηση ή μετάθεση σε οποιοδήποτε γραφείο του Συμβουλίου, ανάλογα με τις σχετικές ανάγκες.
 • Οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (1)(β)πιο πάνω θα τοποθετούνται στην κλίμακα Α2, ενώ οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (1)(α) θα τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της κλίμακας Α5. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν τα στο (1)(α) προσόντα μετά το διορισμό τους, η τοποθέτησή τους όμως θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης των προσόντων.
 • Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον Νόμο και στους Κανονισμούς του Συμβουλίου, όπως επίσης και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου, μέσα σε δύο χρόνια ή τέσσερις εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους.
 • Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση αυτή κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας:

(α) Θα προχωρούν από την κλίμακα Α2 στην κλίμακα Α5, μόλις φτάσουν με υπηρεσία στο σημείο της κλίμακας Α2 που αντιστοιχεί στην αφετηρία της κλίμακας Α5 και στη συνέχεια από την κλίμακα Α5 στην κλίμακα Α7, μόλις φτάσουν με υπηρεσία στο σημείο της κλίμακας Α5 που αντιστοιχεί στην αφετηρία της κλίμακας Α7. Αν, όμως, ευρίσκονταν σε σημείο της κλίμακας Α2 ψηλότερο από την αφετηρία της κλίμακας Α5, θα τοποθετούνται από την εν λόγω ημερομηνία στην κλίμακα Α5 με βάση τον μισθό τους στην κλίμακα Α2. Ανάλογη ρύθμιση θα γίνεται και για εκείνους που βρίσκονταν σε σημείο της κλίμακας Α5 ψηλότερο από την αφετηρία της κλίμακας Α7 και θα τοποθετούνται από την εν λόγω ημερομηνία στην κλίμακα Α7 με βάση τον μισθό τους στην κλίμακα Α5.

(β) θα παίρνουν μία προσαύξηση με την ένταξή τους στην κλίμακα Α7 η οποία αντιστοιχεί με την προσαύξηση που θα έπαιρναν κατά την προαγωγή τους στην προηγούμενη θέση Τεχνικού, 1ης τάξης (Κλ. Α7).

 • Η ανέλιξη των υπαλλήλων θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη σημείωση (4):

Νοείται ότι υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Τεχνικού κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, θα ανελίσσονται έστω και αν δεν έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στην Σημείωση (4) πιο πάνω.

 • Ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  1. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από ενδιαφερομένους μέχρι τις 5 Μαΐου 2023 και όχι αργότερα από τις 12 μ. στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, το οποίο είναι διαθέσιμο στα Γραφεία του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου contractroscouncil.org.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και να παραδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία του Συμβουλίου.
  2. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση.