Skip to content

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Δήμος Λακατάμιας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Δημοτικού Γραμματέα (Θέση Πρώτου Διορισμού). Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:

 1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692.

Α13: €53.258, 55.360, 57.462, 59.564,61.666, 63.768, 65.870.

Α14:

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ. 2) του 2017.

 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
  • Υπεύθυνος έναντι του Δημάρχου για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του Δήμου.
  • Περαιτέρω είναι υπεύθυνος για:
   • την εφαρμογή του περί Δήμων Νόμου και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δήμου,
   • την εξέταση των υποθέσεων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δήμου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και τη λήψη αποφάσεων για την επίλυσή τους ανάλογα με την περίπτωση,
   • την τήρηση και φύλαξη πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη διεκπεραίωση των αποφάσεών του και τη διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας,
   • την ετοιμασία του Δημοτικού Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών και
   • την παροχή συμβουλών προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο για επίλυση διάφορων προβλημάτων και αναγκών του Δήμου και υποβάλλει εισηγήσεις σχετικά με τον προγραμματισμό έργων ανάπτυξης και προόδου του Δήμου.
  • Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Επιλαμβάνεται προβλημάτων και παραπόνων του κοινού.
  • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.
 2. Απαιτούμενα προσόντα:
  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law) ή μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
  • Οκταετής τουλάχιστον διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε   εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
  • Πολύ καλή γνώση των περί Δήμων Νόμων και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δήμου.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα     της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
 1. Προφορική Εξέταση:

Οι αιτητές που πληρούν τα προσόντα της θέσης και τις οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού, θα κληθούν μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μόνο σε προφορική εξέταση, σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα και που θα γνωστοποιηθεί με προσωπική επιστολή. Στην ίδια επιστολή θα περιληφθούν και περισσότερες πληροφορίες για την προφορική εξέταση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν στις προφορικές εξετάσεις όπως έχει καθορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 1. Προϋποθέσεις Διορισμού:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 19 των περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Δήμου Λακατάμιας (Κ.Δ.Π. 375/2009) κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στη Δημοτική Υπηρεσία εκτός εάν:

 • Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.
 • Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
 • Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη Δημοτική Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε Οργανισμό του Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι από πλευράς υγείας είναι κατάλληλος/η για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.
 1. Υποβολή Αιτήσεων:
  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Δήμου Λακατάμιας. Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του Δήμου Λακατάμιας (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών), οδός 1ης Απριλίου 11, Λακατάμια (τηλ. 22364000) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.lakatamia.org.cy στις ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου (Στο Κεντρικό Αρχείο (1ος όροφος), έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια, όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2023 και ώρα 12.00 μ.  
  • Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για υπηρεσία, με πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για το είδος των καθηκόντων και τη χρονική περίοδο απασχόλησης. Επίσης, σε σχέση με το απαιτούμενο προσόν στην υποπαράγραφο 3.4 πιο πάνω, οι αιτητές εκτός από τον Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, θα πρέπει να επισυνάψουν και αντίγραφο με τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνει ο συγκεκριμένος τίτλος (Transcript). Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.

Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν με τον τρόπο που καθορίζεται στην παράγραφο 6.1. και 6.3. πιο πάνω, ή που δεν θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα και απαραίτητα αιτιολογικά, ή εκπρόθεσμες αιτήσεις, ή μη ορθά ή ελλιπώς συμπληρωμένες αιτήσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη και θα απορρίπτονται.

 • Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Σε σχέση με τα επίπεδα γνώσης Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, που ζητούνται στα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας, οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.

Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών», υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)

 • Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, πρέπει να προσκομισθούν, με την υποβολή της Αίτησης, κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε αντίθετη περίπτωση αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά ως πιο πάνω, δεν θα ληφθούν υπόψη.
 • Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από αιτητές που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους αναπηρία, να υποβάλουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
 • Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησής τους αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησής τους.
 • Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη των αιτητών.