Skip to content

3 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Α΄

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Α΄

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα Α11(ii): €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία», μέχρι την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00.

 1. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
  • Καθήκοντα και ευθύνες:

(α)

Παρακολουθεί και συντονίζει τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στους τομείς της εκπαιδευτικής διοίκησης και του προγραμματισμού, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της διαχείρισης πόρων και των οριζόντιων δομών/δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(β)

Φροντίζει για την αποτελεσματική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στους πιο πάνω τομείς, καθώς και την ομαλή και γρήγορη διεξαγωγή της εργασίας.

(γ)

Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία από μελέτες ή έρευνες στους τομείς των αρμοδιοτήτων του και υποβάλλει εισηγήσεις για την αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.

(δ)

Συντονίζει την εφαρμογή και παρακολούθηση της σχετικής με τις αρμοδιότητές του νομοθεσίας.

(ε)

Ελέγχει, συντονίζει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(στ) Για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων, συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις/Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη διαμόρφωση πολιτικής, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

         (ζ)     Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημ.:  

Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση/Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που ασχολείται με θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και προγραμματισμού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαχείρισης πόρων και οριζόντιων δομών/δράσεων.

 • Απαιτούμενα προσόντα:
  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέμα που απαιτείται για διορισμό στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 • Μεταπτυχιακός τίτλος (επιπέδου Μάστερ) στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ή/και στην Εκπαιδευτική Ηγεσία ή/και στην Εκπαιδευτική Πολιτική ή/και σε θέμα συναφές με την εκπαίδευση ή/και τα καθήκοντα της θέσης.
 • Πενταετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ή πενταετής τουλάχιστον εκπαιδευτική πείρα από την οποία διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας-

             Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

              (β)    Αναφορικά με τους υποψηφίους -

 • των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. και
 • οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 • Πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών προβλημάτων της Κύπρου και ενημέρωση πάνω στα εκπαιδευτικά θέματα και στις διεθνείς εξελίξεις στον εκπαιδευτικό τομέα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.:

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

 1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –

      (α)    Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα . ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
 2. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

 1. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.