Skip to content

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Α7

1. Η Ειδική Επιτροπή η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της Γραπτής Εξέτασης αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, γνωστοποιεί ότι η Γραπτή Εξέταση για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις), θα διεξαχθεί το Σάββατο 23.9.2023.

 1. Η Ειδική Επιτροπή έχει αναθέσει στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης.

 1. Επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση παρέχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού για αρκετές κατηγορίες θέσεων που ενδεχομένως να προκηρυχθούν κατά το έτος 2024 οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του σχετικού Καταλόγου Θέσεων που αναμένεται να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ενημέρωση και ανάρτηση του σχετικού Καταλόγου θα ακολουθήσει μετά την ψήφιση του από τη Βουλή και τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η πλήρωση των θέσεων γίνεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις των αναφερόμενων στην επικεφαλίδα Νόμων. Σημειώνεται ότι για την πλήρωση των θέσεων που θα προκηρυχθούν, δεν θα διεξάγεται προφορική εξέταση, εκτός μόνον κατ’ εξαίρεση και νοουμένου ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι δικαιολογούνται επαρκώς από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

 1. Η Γραπτή Εξέταση θα είναι εξέταση ικανοτήτων αποτελούμενη από τρία θέματα, διάρκειας 40 λεπτών το καθένα. Κάθε θέμα της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες, ως ακολούθως:

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα

Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα

Θέμα 3: Λεκτική Ικανότητα

Ακολουθεί Παράρτημα με περιγραφή της Εξεταστέας Ύλης.

 1. Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.  
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Γραπτή Εξέταση έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία.

 1. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαθήσουν στη Γραπτή Εξέταση θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά του τέλους συμμετοχής θα ξεκινήσει στις 4 Μαΐου 2023, η ώρα 12 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου 2023, η ώρα 12 το μεσημέρι. Οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων και πληρωμής θα υπάρχουν στον ειδικό ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας http://epd.moec.gov.cy. Επιπρόσθετες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές, για αυτό καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση έγκαιρα. Τονίζεται ότι τα τέλη των εξετάσεων δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

 1. Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθεί η εξέταση θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 1. Με βάση τα αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή κατάλογος επιτυχόντων, ο οποίος και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όλοι όσοι παρακάθησαν στη Γραπτή Εξέταση ειδοποιούνται αν πέτυχαν ή όχι στη γραπτή εξέταση και όσοι πέτυχαν εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας.

 1. Σχετικό ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και δείγματα ερωτήσεων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://epd.moec.gov.cy/ Στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτηθεί ο σχετικός Κατάλογος των Θέσεων όπως αυτός θα εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τα συνοπτικά απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα, κτλ. Επίσης, στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτούνται όλες οι μελλοντικές ανακοινώσεις που αφορούν τη γραπτή εξέταση και τη συμμετοχή σε αυτήν.

 1. Διευκρινίζεται ότι αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους (απολυτήριο λυκείου ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών), μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους καθώς και όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται, όταν αυτή δημοσιευτεί εντός του 2024 και μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

 1. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη γραπτή εξέταση, τα εξεταστικά κέντρα κτλ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22582933, 22582934.

 1. Για πληροφορίες που αφορούν τη νομοθεσία των προσλήψεων, τις θέσεις για τις οποίες διεξάγεται η γραπτή εξέταση, τα προσόντα που απαιτούνται κτλ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα               22602555, 22602568, 22602569.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απρίλιος 2023

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 23.9.2023 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2021 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Α7 ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Η΄ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Η Ειδική Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της Γραπτής Εξέτασης αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, γνωστοποιεί ότι σε γενικές γραμμές η ύλη της πιο πάνω Γραπτής Εξέτασης είναι η ακόλουθη:

 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαγωνιστούν σε εξέταση Ικανοτήτων. Η εξέταση ικανοτήτων θα περιλαμβάνει τρία ξεχωριστά θέματα, διάρκειας 40 λεπτών το καθένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης που θα ανακοινωθεί. Κάθε θέμα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με πέντε (5) επιλογές απάντησης. Στόχος της εξέτασης ικανοτήτων είναι να αξιολογήσει την ικανότητα των υποψηφίων να λύνουν προβλήματα, γρήγορα και ορθά, συνδυάζοντας πληροφορίες (οπτικές, αριθμητικές ή γλωσσικές) που τους δίνονται. Κάθε θέμα της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες: 1. Αριθμητική Ικανότητα, 2. Αφαιρετική Ικανότητα και 3. Λεκτική Ικανότητα.

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα

Το πρώτο θέμα, το τεστ αριθμητικού συλλογισμού, επίσης γνωστό ως τεστ αριθμητικής ικανότητας ή τεστ ποσοτικού συλλογισμού, αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται με αριθμούς και να αξιοποιεί σημαντικές μαθηματικές έννοιες. Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα πρακτικής αριθμητικής, προβλήματα με κλάσματα, ποσοστά, ακολουθίες αριθμών κ.ά.

Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα

Το δεύτερο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού (χρήση επαγωγικής σκέψης) του υποψηφίου. Σε αυτό το θέμα της εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα που απαιτούν εύρεση κανόνων, όπως είναι τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που μοιράζονται μια ποικιλία συγκεκριμένων στοιχείων ή σχημάτων.

Θέμα 3: Λεκτική Ικανότητα

Το τρίτο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες (λέξεις, έννοιες, μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς.

Δείγματα Ερωτήσεων:

(Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι δειγματικές και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν όλο το εύρος των πιθανών ερωτήσεων που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι εντός των τριών θεμάτων της εξέτασης).

Θέμα 1:

Κάθε πρόβλημα αποτελείται από μια διατύπωση, που ορίζει τα στοιχεία του προβλήματος και πέντε επιλογές απάντησης. Δικό σας έργο θα είναι να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τη διατύπωση του προβλήματος και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που βρίσκεται σε μια από τις πέντε επιλογές που δίνονται. Καλείστε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μεταξύ των πέντε επιλογών που σας δίνονται και να τη μεταφέρετε στο Φύλλο Απαντήσεων.

Παράδειγμα 1: Αν σήμερα προσθέσουμε την ηλικία της Μαρίας στην ηλικία της Χριστίνας, το άθροισμα που θα πάρουμε είναι 50 χρόνια. Ποια θα είναι η συνολική τους ηλικία σε 6 χρόνια;

α) 56 χρόνια     (β) 62 χρόνια     (γ) 65 χρόνια     (δ) 50 χρόνια     (ε) 68 χρόνια

Η σωστή απάντηση είναι το (β) διότι μετά από έξι χρόνια θα έχουν μεγαλώσει και οι δύο κατά έξι χρόνια. Συνεπώς 50+2*6=62 χρόνια.

Παράδειγμα 2: Σε μια εξέταση ένας υποψήφιος παίρνει δύο μονάδες για κάθε ορθή απάντηση και χάνει μια μονάδα για κάθε λανθασμένη απάντηση. Ο υποψήφιος απαντάει και τις 100 ερωτήσεις της εξέτασης και βαθμολογείται με 80.

Πόσες ερωτήσεις απάντησε ορθά;  

α) 80          β) 55           γ) 50           δ) 65           ε) 60

Η σωστή απάντηση είναι το (ε). Αν υποθέσουμε ότι απάντησε χ ερωτήσεις ορθά, τότε: 2χ-(100-χ)-80>2χ100+χ=80>3χ=180>χ=60.

 

Παράδειγμα 3:Σε μια εξέταση 65% των μαθητών πέτυχε στα μαθηματικά, 75% πέτυχε στα ελληνικά και 60% πέτυχε και στα δύο. Πόσο ποσοστό των μαθητών απέτυχε και στα δύο μαθήματα;

α) 20 % β) 10 %                 γ) 15 %               δ) 40 %                ε) 25 %

Η σωστή απάντηση είναι το (α).

 

Παράδειγμα 4: Στο πρόβλημα παρακάτω βλέπετε μια ακολουθία αριθμών. Ένας από τους αριθμούς που σας δίνονται δεν ανήκει στην ακολουθία. Βρέστε τον.

Ακολουθία αριθμών: 32, 24, 22, 18, 17.

α) 22                    β) 18                  γ) 17                   δ) 24                   ε) 32

Η σωστή απάντηση είναι το (α). Στην ακολουθία έπρεπε να έχουμε το 20 αντί του 22.

 

Θέμα 2:

 

Σε κάθε σελίδα του θέματος 2 θα υπάρχουν γραμμές Σχημάτων. Σε κάθε γραμμή Σχημάτων θα υπάρχουν δύο σειρές σχημάτων, τα Σχήματα Προβλήματος και τα Σχήματα Απάντησης. Τα Σχήματα Απάντησης είναι αριθμημένα (α), (β), (γ), (δ) και (ε). Έργο σας θα είναι να προσέξετε καλά τη σειρά των Σχημάτων Προβλήματος και έπειτα να αναζητήσετε το σχήμα από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης (βρίσκονται στα δεξιά κάθε συνόλου Σχημάτων Προβλήματος) που είναι το επόμενο στη σειρά των Σχημάτων Προβλήματος. Την απάντησή σας να τη γράψετε στο Φύλλο Απαντήσεων.

 

Παράδειγμα 1:

 

Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το τρίγωνο και ο ρόμβος αλλάζουν θέση μετακινούμενα εναλλάξ κατά ένα τεταρτοκύκλιο αντίστροφα προς τη φορά του ρολογιού.

Συνεπώς, το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (β).

 

Παράδειγμα 2:

 

Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το μισοφέγγαρο περιστρέφεται δεξιόστροφα κατά 90° ενώ οι διαγραμμίσεις στο εσωτερικό του παραμένουν οριζόντιες. Συνεπώς, το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (γ).

Παράδειγμα 3:

Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (ε).

Παράδειγμα 4:

Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (β).

Θέμα 3:

Παράδειγμα 1: Σε κάθε πρόταση που δίνεται λείπουν δύο λέξεις, η πρώτη και η τελευταία. Ακριβώς από κάτω θα υπάρχουν πέντε επιλογές συμπλήρωσης των λέξεων που λείπουν με τη μορφή ζευγαριού λέξεων. Η πρώτη λέξη του ζευγαριού θα πρέπει να ταιριάζει με την πρώτη λέξη που λείπει, έτσι που οι δύο πρώτες λέξεις να σχετίζονται μεταξύ τους. Η δεύτερη λέξη του ζευγαριού θα πρέπει να ταιριάζει με τη δεύτερη λέξη που λείπει, έτσι ώστε οι δύο τελευταίες λέξεις να σχετίζονται μεταξύ τους. Όταν διαλέξετε το ζευγάρι που νομίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα, καλείστε να σημειώσετε την απάντηση σας στο Φύλλο Απαντήσεων.

.... είναι στο απατηλό όπως το γνήσιο είναι στο ……

(α). Ψεύτικο – αυθεντικό

(β). Πραγματικό – αληθινό

(γ). Μάσκα – πραγματικό

(δ). Αυθεντικό – ειλικρινές (ε). Απάτη – ψεύτικο

 

Η σωστή απάντηση είναι η (α), διότι το ‘απατηλό’ και το ‘ψεύτικο’ συνδέονται με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται το ‘γνήσιο’ με το ‘αυθεντικό’.

Παράδειγμα 2: Σε κάθε πρόβλημα που ακολουθεί σας δίνονται δύο ή περισσότερες δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφασίζετε ποιο από τα συμπεράσματα ακολουθεί λογικά από τις δηλώσεις, χωρίς να υποθέτετε κάποια επιπρόσθετη πληροφορία πέραν αυτών που δίνονται στις δηλώσεις.  

Όπου υπάρχει ελευθερία έκφρασης, υπάρχει λιβελογραφία. Στην Κύπρο υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Ποιο από τα παρακάτω συνεπάγεται;

α) Δεν υπάρχει λιβελογραφία στην Κύπρο.

β) Όλα τα μέρη που είναι πανομοιότυπα με την Κύπρο είναι μέρη όπου υπάρχει λιβελογραφία.

γ) Η ελευθερία της έκφρασης αποδέχεται τη λιβελογραφία.

δ) Η λιβελογραφία προάγει την ελευθερία έκφρασης.

ε) Υπάρχει λιβελογραφία στην Κύπρο.

 

Η σωστή απάντηση είναι το (ε), διότι αυτό το συμπέρασμα συνάγεται από τις δηλώσεις.

Παράδειγμα 3: Η Μαρία κάθε ξημέρωμα μετά την ανατολή πηγαίνει βόλτα. Ο φίλος της Γιάννης που έρχεται από την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, βλέπει ότι η σκιά της Μαρίας πέφτει στα δεξιά της. Από ποια κατεύθυνση έρχεται ο Γιάννης;

α) Ανατολή

β) Δύση

γ) Νότο

δ) Βορρά

ε) Δεν μπορούμε να ξέρουμε

 

Η σωστή απάντηση είναι το (δ).

Παράδειγμα 4: Παρακάτω σάς δίνεται μία παράγραφος η οποία περιγράφει γεγονότα. Θα πρέπει να δεχτείτε όλα τα γεγονότα που περιγράφονται ως αληθή ως προς το περιεχόμενο (όχι κατ΄ ανάγκη και πραγματικά). Κάτω από την παράγραφο βλέπετε πέντε εναλλακτικά συμπεράσματα. Έργο σας είναι να διαβάσετε προσεκτικά την παράγραφο και τα εναλλακτικά συμπεράσματα και να επιλέξετε το συμπέρασμα που ολοκληρώνει καλύτερα την παράγραφο.

‘Ο εμπορικός προστατευτισμός, μεταμφιεσμένος σε σοβαρή ανησυχία για την κλιματική αλλαγή, επανεμφανίστηκε στη διεθνή οικονομική και πολιτική ζωή. Επικαλούμενες ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητα, ισχυρές βιομηχανικές χώρες εκφράζουν το τελευταίο διάστημα απειλές για επιβολή φόρου στις εισαγωγές ενεργοβόρων προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες που αρνούνται να αποδεχθούν τις απαιτήσεις τους. Το πραγματικό αίσθημα προστατευτισμού στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι, φυσικά, οι τρέχουσες άθλιες οικονομικές επιδόσεις τους, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που θέτει η ταχεία οικονομική άνοδος της Κίνας, της Ινδίας και άλλων ασιατικών χωρών’.

α) Η κλιματική αλλαγή προβάλλεται ως λόγος για να δικαιολογήσει τον εμπορικό προστατευτισμό.

β) Οι χώρες του ΟΟΣΑ επικαλούνται ζητήματα κλιματικής αλλαγής για να θέσουν εμπορικούς φραγμούς κατά των ασιατικών χωρών.

γ) Οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή συνιστούν ένα βολικό εργαλείο τιθάσευσης της αυξανόμενης εμπορικής δύναμης της Κίνας και της Ινδίας.

δ) Οι βιομηχανικές χώρες χρησιμοποιούν τον εμπορικό προστατευτισμό ως όπλο κατά των αναπτυσσόμενων χωρών.

ε) Οι πρωταθλητές της κλιματικής αλλαγής είναι, χωρίς αμφιβολία, οι δημιουργοί της παγκόσμιας οικονομικής ανισότητας.

 

Η σωστή απάντηση είναι το (α).

Βαθμολογία

 

Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όσο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.