Skip to content

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ

ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), άρθρο 4(2)(δ), που αφορά εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, προκύπτει ανάγκη για απασχόληση τριών (3) Εκτελεστικών Μηχανικών για κάλυψη αναγκών στελέχωσης του Κλάδου Διαχείρισης Συμβάσεων Παραχώρησης Λιμένων του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Το υπό αναφορά προσωπικό θα εδρεύει στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων ή στο ειδικό Γραφείο της Ομάδας του Έργου στο Λιμάνι Λάρνακας, αναλόγως της εργασίας. Η περίοδος απασχόλησης αφορά μέγιστη περίοδο πέντε ετών ή μέχρι ολοκλήρωσης της ανάγκης. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α9, Α11 και Α12, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλέψεις της Νομοθεσίας.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες σε σχέση με την προώθηση και παρακολούθηση προνοιών των Συμβάσεων Παραχώρησης Λιμανιών, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα σε σχέση με τις θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών έχουν ως εξής:

 1. Καθήκοντα και Ευθύνες:
  1. Ετοιμάζει όρους και προωθεί διαδικασία προσφορών, συμμετέχει σε επιτροπές αξιολόγησης για προσφορές για πρόσληψη Μελετητών/Συμβούλων, εκτέλεση Έργων, προώθηση Συμβάσεων Παραχώρησης.
  2. Παρακολουθεί/ διαχειρίζεται συμβόλαια με Ιδιώτες Μελετητές / Συμβούλους.
  3. Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει μελέτες/εκθέσεις που εκπονούνται από ιδιώτες Μελετητές/Συμβούλους και αξιολογεί παραδοτέα που υποβάλλονται από αυτούς.
  4. Παρακολουθεί την εφαρμογή από ιδιώτες διαχειριστές των όρων των συμβάσεων παραχώρησης και διαχειρίζεται συμβόλαια που του ανατίθενται.
  5. Οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση έργων και την καταμέτρησή τους.
  6. Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και ετοιμάζει τις προβλεπόμενες εκθέσεις και επαληθεύσεις σε σχέση με τη διαχείριση συμβολαίων/έργων.
  7. Παρακολουθεί τις μελέτες για τεχνικά και οικοδομικά έργα, που ετοιμάζονται για τα έργα, περιλαμβανομένων των λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών, των δελτίων ποσοτήτων, εκτιμήσεων και εγγράφων προσφορών, και χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης.
  8. Παρακολουθεί την πρόοδο των διαδικασιών αδειοδότησης, και λήψης εγκρίσεων για τα έργα κλπ.
  9. Παρακολουθεί και αξιολογεί επιχειρησιακά πλάνα εταιρειών (Business Plan), οικονομικά στοιχεία που αφορούν εταιρείες (Financial Models, Financial Accounts, Invoicing), τεχνικά δεδομένα.
  10. Συλλέγει και επεξεργάζεται κυκλοφοριακά και άλλα στοιχεία φορτίων, χωρομετρικά και περιβαλλοντικά στοιχεία/ δεδομένα για έργα.
  11. Συντονίζει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές, αξιολογεί αποτελέσματα.
  12. Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει προσωπικό χαμηλότερης ιεραρχικής βαθμίδας.
  13. Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος για εκπλήρωση των καθηκόντων του.
  14. Χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό περιλαμβανομένων και λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  15. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

     Σημειώνεται ότι μεγάλος όγκος εγγράφων που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας είναι στην Αγγλική Γλώσσα

 1. Απαιτούμενα Προσόντα:
  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.  
  2. Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.
  3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
  4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης και μεταπτυχιακή πείρα πέραν της ελάχιστης θα αποτελούν πλεονέκτημα.
  5. 3-ετης αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα στην Πολιτική Μηχανική.
  6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.:   Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Χρυστάλλα Σολωμού στο τηλέφωνο 22806596 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο csolomou@pwd.mcw.gov.cy. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).
 3. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου θα απαιτείται όταν και εφόσον προσφερθεί σε αιτητή μια από τις διαθέσιμες θέσεις και θα πρέπει να κατατεθεί πριν την ενεργοποίηση του προσφερόμενου Συμβολαίου. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, ο προϋπολογισμός τους κτλ.) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση της εξειδικευμένης πείρας στην Πολιτική Μηχανική που απαιτείται. Πείρα σε ακαδημαϊκό περιβάλλον δεν προσμετρείται για σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης.

Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του εντύπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 1. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος (1ος όροφος), στο Γραφείο αρ. 103 της κας Άντρης Οδυσσέως, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023. Στην αίτηση ή/ και στην επιστολή να αναφέρονται τα ακόλουθα: «Αίτηση για θέση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης (Πολιτική Μηχανική / Διεύθυνση Έργων / Διαχείριση Συμβολαίων / Business Administration / Οικονομικά των κατασκευών).

2

Λαμβάνεται υπόψη η κατοχή μέχρι ενός Μεταπτυχιακού.

Γενική μεταπτυχιακή πείρα στην Πολιτική Μηχανική.

1-6

1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες, πέραν της τριετούς εμπειρίας που αποτελεί προϋπόθεση των απαιτούμενων προσόντων, με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια.

Επαγγελματική πείρα σε θέματα επίβλεψης μεγάλου οικοδομικού ή/και τεχνικού έργου αξίας πέραν των €5 εκατομμυρίων.

1,5-9

1,5 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες, πέραν της τριετούς εμπειρίας που αποτελεί προϋπόθεση των απαιτούμενων προσόντων, με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ειδική μεταπτυχιακή πείρα στην επίβλεψη/ διαχείριση / παρακολούθηση/εκτέλεση έργων / συμβολαίων Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα περιλαμβανομένων Συμβάσεων Παραχώρησης.  

2-12

2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια (Θα ληφθεί υπόψη και η τριετής εμπειρία που αποτελεί προϋπόθεση των απαιτούμενων προσόντων).

Σημείωση 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα:

(α) Ο χρόνος της πείρας σε θέματα επίβλεψης/διαχείρισης/παρακολούθησης/εκτέλεσης έργων/συμβολαίων Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα περιλαμβανομένων Συμβάσεων Παραχώρησης.

(β) Ο χρόνος της επαγγελματικής πείρας σε θέματα επίβλεψης μεγάλου οικοδομικού ή/και τεχνικού έργου αξίας πέραν των €5 εκατομμυρίων.

(γ)   Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής Μηχανικής.

Σημείωση 2: Διευκρινίζεται ότι η μεταπτυχιακή πείρα που εμπίπτει σε πέραν του ενός κριτηρίου αξιολόγησης προσόντων, θα βαθμολογείται μόνο για ένα κριτήριο, με προτεραιότητα το κριτήριο που μοριοδοτείται με ψηλότερη βαθμολογία.