Skip to content

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα,
σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:00.


2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Προΐσταται ενός ή περισσότερων Τομέων του Τμήματος.
(β) Βοηθά τον Διευθυντή στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.
(γ) Μεριμνά για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση της πολιτικής και των προγραμμάτων του τομέα ή των
τομέων που προΐσταται.
(δ) Εφαρμόζει και επιτηρεί την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά του νομοθεσίας.
(ε) Επιλαμβάνεται θεμάτων της αρμοδιότητάς του που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και άλλους Διεθνείς
Οργανισμούς.
(στ) Μεριμνά για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του οποίου προΐσταται.
(ζ) Μεριμνά για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων διαφώτισης, πληροφόρησης και κατάρτισης των εργαζομένων και του κοινού γενικότερα, σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.
(η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό
των θεμάτων αυτών:
Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, Επαγγελματική (Βιομηχανική) Υγιεινή, Χημική Μηχανική, Μηχανολογική
Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Περιβαλλοντική Μηχανική,
Βιοχημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων, Μεταλλειολογία, Εργονομία, Χημεία, Περιβαλλοντική Χημεία,
Περιβαλλοντική Υγιεινή, Ιατροφυσική, Πυρηνική Χημεία, Πυρηνική Φυσική, Υγειοφυσική, Πυρηνική Μηχανική.
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Δεκαετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση, σε θέματα που σχετίζονται με την επιτήρηση και
διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία ή/και του ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή/και της
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ή/και της ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας ή/και της διαχείρισης
και ελέγχου των χημικών ουσιών ή/και του ελέγχου και επιθεώρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού, από την
οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
(3) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και της
νομοθεσίας και πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων στους
τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και
ευθυκρισία.
(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των
γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου
Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας.


Σημείωση:


Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο
κλάδο της μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου
Κύπρου νομοθεσίας.


3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις
εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του
2022, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας
εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 "Κανένας δε
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται
για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι
την Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:00.


Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης
στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή
άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.


Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.


Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.


Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.